Mcvane.Ge თქვენი საწყისი გვერდი
მთავარი გვერდი ჩვენ შესახებ კონტაქტი რეკლამა
მთავარი გვერდი » ახალი ამბები » პოლიტიკა » "ა­და­მი­ან­თა გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის კად­რე­ბი პრე­ზი­დენ­ტის და­ვა­ლე­ბით იქ­მნე­ბო­და"

"ა­და­მი­ან­თა გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის კად­რე­ბი პრე­ზი­დენ­ტის და­ვა­ლე­ბით იქ­მნე­ბო­და"

თარიღი: 12-07-2013, 04:13,
"ყვე­ლა სი­ახ­ლეს" ესა­უბ­რე­ბა პარ­ლა­მენ­ტის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბათა დაც­ვი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რე ეკა ბე­სე­ლი­ა. 

- რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კაც­მა მა­მუ­კა მი­ქა­უ­ტა­ძემ თა­ვი მო­იკ­ლა. ვრცელ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რომ ის პო­ლი­ცი­ა­ში და­კითხ­ვისას ფი­ზი­კუ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბის შემ­დეგ მი­ვი­და თვითმკვლელობამდე. თქვენს კო­მი­ტეტს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა ევა­ლე­ბა. ამ ფაქ­ტთან და­კავ­ში­რე­ბით რას მო­ი­მოქ­მე­დებთ? 
- ჩვენ არ­ჩევ­ნე­ბის გზით და­ვა­მარ­ცხეთ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" ძა­ლა­დობ­რი­ვი რე­ჟი­მი სწო­რედ იმის გა­მო, რომ ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის პო­ლი­ცია ადა­მი­ა­ნებს სცემ­და და აწა­მებ­და. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა სწო­რედ ამ ძა­ლა­დო­ბას და­უ­პი­რის­პირ­და, რო­ცა უა­რი თქვა "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ზე" და ჩვენ მოგ­ვცა ხმა იმ იმე­დით, რომ მათ უფ­ლე­ბებს და­ვი­ცავ­დით. რო­გორც ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დამ­ცვე­ლი კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რე, ერ­თი წუ­თი­თაც ვერ და­ვუშ­ვებ, რომ ვინ­მემ გა­ბე­დოს და წარ­სულ­ში დაგ­ვაბ­რუ­ნოს, რო­ცა სა­სურ­ვე­ლი ჩვე­ნე­ბის მი­სა­ღე­ბად პო­ლი­ცია პა­ტიმ­რებს აწა­მებ­და და აუ­პა­ტი­უ­რებ­და. თუ დამ­ტკიც­და, რომ მი­ქა­უ­ტა­ძე, პო­ლი­ცი­ა­ში თუ პო­ლი­ცი­ის გა­რეთ, ცე­მი­სა და ზე­მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად თვით­მკვლე­ლო­ბამ­დე მი­იყ­ვა­ნეს, ყვე­ლა ის პი­რი, ვინც ეს და­ნა­შა­უ­ლი ჩა­ი­დი­ნა, კა­ნო­ნის მთე­ლი სიმ­კაც­რით და­ის­ჯე­ბა. ცხა­დი­ა, სის­ხლის სა­მარ­თლის ამ კონ­კრე­ტულ საქ­მე­ზე კო­მი­ტე­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბულ კონ­ტროლს და­ა­წე­სებს და გა­მო­ძი­ე­ბას­თან აქ­ტი­უ­რად ითა­ნამ­შრომ­ლებს. ამ ეტაპ­ზე მხო­ლოდ იმის თქმა შე­მიძ­ლი­ა, რომ კო­მი­ტე­ტი ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თებს, რა­თა გა­ირ­კვეს, რა მოხ­და სი­ნამ­დვი­ლე­ში. ღრმად ვარ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი, შს მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი თა­ვად გა­ა­კონ­ტრო­ლებს ამ საქ­მე­ზე მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ძი­ე­ბას და თუ პო­ლი­ცი­ელ­თა ბრა­ლე­უ­ლო­ბა გა­მო­იკ­ვე­თა, ყვე­ლა კა­ნო­ნის მთე­ლი სიმ­კაც­რით და­ის­ჯე­ბა. 

- უმ­ცი­რე­სო­ბის წევ­რე­ბი დღემ­დე ლა­პა­რა­კო­ბენ, რომ თქვენ მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ამ­ნის­ტია არ­ცთუ უან­გა­როდ გან­ხორ­ცი­ელ­და და პა­ტი­მარ­თა გარ­კვე­ულ­მა ნა­წილ­მა შეწყ­ა­ლე­ბის სი­ა­ში მო­სახ­ვედ­რად ფუ­ლი გა­და­ი­ხა­და. მი­ა­ნიშ­ნებ­დნენ თქვენ­ზე და ნა­ნა კა­კა­ბა­ძე­ზე. 
- ამ­ნის­ტია იყო უპ­რე­ცე­დენ­ტო პო­ლი­ტი­კუ­რი აქ­ტი და შე­ე­ხო ყვე­ლა პა­ტი­მარს. ეს ჩვე­ნი გუნ­დის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა იყო, რად­გან ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნოდ ავი­ღეთ. ამ­ნის­ტი­ის პრო­ექ­ტი მე მო­ვამ­ზა­დე, მაგ­რამ აღმა­სრუ­ლე­ბე­ლი და სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ე­ბი დღე და ღა­მე, ერ­თი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერ­თად ვმუ­შა­ობ­დით. რას ნიშ­ნავს ან­გა­რე­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ? ვინ სა­უბ­რობს? გი­ვი თარ­გა­მა­ძე თუ ირ­მა ნა­დი­რაშ­ვი­ლი? პარ­ლა­მენ­ტმა ან­გა­რე­ბით მი­ი­ღო ეს კა­ნო­ნი? არის ეს აზ­რი გო­ნე­ბას­თან ახ­ლოს? ან კა­კა­ბა­ძე რო­გორ მი­ი­ღებ­და კა­ნონს, ჩვენ რომ არ მიგ­ვე­ღო? ასეთ ბოდ­ვა­სა და უზ­ნე­ო­ბა­ზე ვინც სა­უბ­რობს, თა­ვად არის ყვე­ლაფ­რის მკად­რე­ბე­ლი და იო­ლად წარ­მო­უდ­გე­ნი­ა, სხვამ მსგა­ვ­სი სი­ბინ­ძუ­რე იკად­როს. სად არი­ან ან­გა­რე­ბით გა­მოშ­ვე­ბუ­ლი პა­ტიმ­რე­ბი? მო­იყ­ვა­ნონ და მაჩ­ვე­ნონ, რო­მე­ლია ასე­თი? ამა­ზე სა­უ­ბა­რი უნ­და დას­რულ­დეს, რად­გან სირ­ცხვი­ლია იმის გა­მე­ო­რე­ბა, რა­საც თარ­გა­მა­ძე ან ნა­დი­რაშ­ვი­ლი იკად­რებენ... 

- ლაპარაკია იმა­ზე, რომ და­ნა­შა­ულ­თა ჩამ­დენ­ნი უმე­ტეს­წი­ლად ამ­ნის­ტი­ით გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი პი­რე­ბი არი­ან.
- ვერ და­გე­თან­ხმე­ბით, რომ და­კა­ვე­ბულ­თა­გან უმე­ტე­სო­ბა ამ­ნის­ტი­ი­თაა გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი. სტა­ტის­ტი­კით მა­თი რიცხ­ვი მცი­რე­ა, მაგ­რამ დი­დია პრე­ზი­დენ­ტის მი­ერ პერ­სო­ნა­ლუ­რად შეწყ­ა­ლე­ბულ პირ­თა მი­ერ ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულ­თა რიცხ­ვი. მე­ო­რე მხრივ, უნ­და ვი­ფიქ­როთ იმა­ზე, რომ ოდეს­ღაც ყვე­ლა პა­ტი­მა­რი გა­რეთ გა­მო­ვა და რო­გო­რი გა­რე­მო დახ­ვდე­ბა მათ, უნ­და ვი­ფიქ­როთ მათ რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ა­ზე, და­საქ­მე­ბა­ზე, ფსი­ქო­ლო­გი­ურ დახ­მა­რე­ბა­ზე, ნუ გვა­ვიწყ­დე­ბა, რა გზა გა­მო­ი­ა­რეს ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა. წა­მე­ბის კად­რე­ბი, რომ­ლის მცი­რე მო­ნაკ­ვე­თი ვნა­ხე, რად­გან მე­ტი ვერ შევ­ძე­ლი, არ მი­ტო­ვებს კითხ­ვას, უნ­და გაგ­ვე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნა თუ არა ეს ნა­წა­მე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი, პი­რი­ქით - ვინც დარ­ჩა ასე­თე­ბი და ვერ ვეხ­მა­რე­ბით, ის მა­წუ­ხებს... თქვენ ვერ შეძ­ლებთ იმის ყუ­რე­ბას, რაც გა­და­ღე­ბუ­ლია და წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რა გა­და­ი­ტა­ნეს მათ... ისი­ნი სი­ცოცხ­ლე­ში­ვე მოკ­ლეს... საქ­მე­ე­ბის შეს­წავ­ლა ამ­ნის­ტი­ის დროს არ ხდე­ბა, ეს ზო­გა­დი კა­ნო­ნი­ა, თუმ­ცა ყვე­ლა მუხ­ლი შეს­წავ­ლი­ლი იყო, ისე არ მიგ­ვი­ღია ეს კა­ნო­ნი და შსს ჩარ­თუ­ლი იყო ამ პრო­ცეს­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა პო­ლიტ­პა­ტიმ­რებს, ყვე­ლა საქ­მე შეს­წავ­ლი­ლი იყო და მითხ­ა­რით ერ­თი გვა­რი მა­ინც, ვინც არ იყო პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­ტი­ვით და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი... ასე რომ, რა­საც ამ­ბობს "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა", ეს ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბის პო­ზი­ცი­ა­ა, მათ ედე­ბათ ბრა­ლი ამ ყვე­ლაფ­რის გა­მო და რას იტყ­ვი­ან, კარ­გი­ა, რაც გა­ვა­კე­თე­თო? სა­ერ­თოდ რო­გორ ლა­პა­რა­კო­ბენ ამ­დე­ნი სი­სას­ტი­კის მე­რე? გი­გი უგუ­ლა­ვა დღეს რომ ამ­ბობს "ყელს გა­მოვჭ­რი­დი და გა­ვგუ­დავ­დი მწა­მებ­ლებსო", ეს ნორ­მა­ლუ­რად მი­გაჩ­ნი­ათ? ისი­ნიც ყელს ღად­რავ­დნენ და გუ­დავ­დნენ ადა­მი­ა­ნებს... ესაა ამა­თი მენ­ტა­ლი­ტე­ტი და ში­ნა­გა­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

- სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას ითხ­ოვს.
- უნ­და თუ არა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი, მე არ ვი­ცი... ჯერ 8 თვეა გა­სუ­ლი და არ ვი­ცი, რა უნ­და და­ვუ­დოთ ამას სა­ფუძ­ვლად... უნ­და ვის­წავ­ლოთ პო­ლი­ტი­კუ­რი კულ­ტუ­რა, რომ არ­ჩევ­ნე­ბი არ იყოს ყვე­ლა გაბ­რა­ზე­ბის დროს დღის წეს­რი­გის თე­მა... შე­უძ­ლე­ბე­ლი­ა, ქვე­ყა­ნა მუდ­მი­ვად არ­ჩევ­ნე­ბის რე­ჟიმ­ში ცხოვ­რობ­დეს. ასე ვერ შევ­ძლებთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას და ინ­სტი­ტუ­ტე­ბის შექ­მნას... ვფიქ­რობ, უნ­და და­ვიწყ­ოთ ყვე­ლა­ფერ იმის კე­თე­ბა და შე­ნე­ბა, რაც დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლი იყო, მაგ­რამ სა­პი­რის­პი­რო კეთ­დე­ბო­და. კარს მოგ­ვად­გა საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბი, მე­რე ად­გი­ლობ­რი­ვი არ­ჩევ­ნე­ბია და შუ­ა­ლე­დე­ბი ცო­ტა­ა... ჩვენ ქვე­ყა­ნა გვაქვს და­სა­ლა­გე­ბე­ლი.

- პო­ლიტ­პარ­ტი­ა­თა ერ­თი ნა­წი­ლი ითხ­ოვს, რომ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" უნ­და აიკ­რძა­ლოს და ძვე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­გორც რე­ჟი­მი, გა­სა­მარ­თლდეს.
- წა­მე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი კად­რე­ბი, მოს­მე­ნე­ბი­სა და ფა­რუ­ლი ჩა­ნა­წე­რე­ბის 13 000 ფა­ი­ლი, ათა­სო­ბ­ით პა­ტიმ­რის წა­მე­ბა და მა­თი სა­ჩივ­რე­ბი... წა­მე­ბა პო­ლი­ცი­ა­სა და ცი­ხე­ში, პრო­კუ­რა­ტუ­რის პო­ლი­ტი­კუ­რი და­ვა­ლე­ბე­ბი და პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლი სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მა - აი, ესაა სის­ტე­მურ და­ნა­შა­ულ­თა ფორ­მუ­ლა, სხვა რა­ღა მტკი­ცე­ბა გვინ­და? კო­მი­ტეტ­ში გან­სა­ხილ­ვე­ლად მაქვს მო­ქალა­ქე­ე­ბის გან­ცხა­დე­ბა. ისი­ნი ითხ­ო­ვენ რე­ჟი­მის გა­სა­მარ­თლე­ბას. ჩვენ ვმუ­შა­ობთ ამ და სხვა ათა­სო­ბით გან­ცხა­დე­ბა­ზე. გვაქვს კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი და უნ­და ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბოთ ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა. იმის გა­მო, რაც ხდე­ბო­და წარ­სულ­ში, სა­ა­კაშ­ვი­ლის რე­ჟი­მი უნ­და გა­მოცხ­ად­დეს, რო­გორც ძა­ლა­დობ­რი­ვი, და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნუ­რო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ სჩა­დი­ო­და და­ნა­შა­უ­ლე­ბებს და ეს მუხ­ლი გვაქვს კო­დექ­სში. ამის შე­სა­ხებ დეკ­ლა­რა­ცი­ის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლებ­ლად მი­მაჩ­ნი­ა, ხო­ლო ცალ­კე­უ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი პრო­კუ­რა­ტუ­რამ უნ­და გა­მო­ი­ძი­ოს. მა­ნამ­დე კი სა­ჭი­რო­ა, პრო­კუ­რა­ტუ­რა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს იმ პრო­კუ­რო­რე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ ძა­ლა­დო­ბა­სა და უკა­ნო­ნო­ბა­ში. მა­გა­ლი­თად, გი­ორ­გი და­ვი­თაშ­ვი­ლმა, რო­მე­ლიც ბა­თუ­მის პრო­კუ­რო­რი იყო და დღეს მთა­ვარ პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში­ა, რა სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა უნ­და აღად­გი­ნოს, რო­დე­საც თა­ვად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და და­ნა­შა­უ­ლებ­რივ ქმე­დე­ბებ­ში და ამის ფაქ­ტე­ბი გვაქვს... ასე­თი პრო­კუ­რო­რე­ბი არ შე­იძ­ლე­ბა დღეს თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე იყ­ვნენ. ვი­ცი, რამ­დენს მუ­შა­ობს ამ მხრივ პრო­კუ­რა­ტუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა, სა­ჭი­როა ახა­ლი კად­რე­ბი, რომ ამ მოზღ­ვა­ვე­ბულ საქ­მე­ებს მო­ე­რი­ონ. ამა­ში ყვე­ლა უნ­და და­ვეხ­მა­როთ. 

- სა­მეგ­რე­ლოს სა­მა­ლა­ვებ­ში სა­ზა­რე­ლი ვი­დე­ო­მა­სა­ლის აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ და­ის­ვა კითხ­ვა - იყო თუ არა საქ­მის კურ­სში პრე­ზი­დენ­ტი? თქვენ რო­გორ ფიქ­რობთ? 
- არ­სე­ბობს სა­ფუძ­ვლი­ა­ნი ეჭ­ვიც და მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა, რომ სა­მეგ­რე­ლო­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ან­თა წა­მე­ბი­სა და გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის კად­რე­ბი მი­ხელ სა­ა­კაშ­ვი­ლის უშუ­ა­ლო და­ვა­ლე­ბით იქ­მნე­ბო­და. არ­სე­ბობს ყვე­ლა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა იმის­თვის რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­ზე აღიძ­რას სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე და ის პრე­ზი­დენ­ტის პოს­ტი­დან ვა­დაზე ად­რე გა­და­ა­ყე­ნონ.

დარეჯან ლიპარტელიანი

წყარო
კომენტარები
მსგავსი სიახლეები:
 • ახა­ლა­ი­ას საქ­მე­ზე მთა­ვა­რი მოწ­მე სა­ქარ­თვე­ლო­დან გა­იქ­ცა?!
 • არჩილ კბილაშვილი - "მი­ი­ღებთ პა­სუხს - მოკ­ლეს თუ არა ზურაბ ჟვანია"
 • ით­ვა­ლის­წი­ნებს თუ არა ქარ­თუ­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა ერ­თსქე­სი­ან ოჯახ­ში ...
 • ან­ტი­ტე­რო­რის­ტუ­ლი ზო­მე­ბი შესაძლოა, გამკაცრდეს
 • მის­ცემს თუ არა მე­რა­ბიშ­ვი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ ჩვე­ნე­ბას

 • ინფორმაცია
  ჯგუფ Гости-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.


   

  ფოტო განწყობისათვის
  27-12-2018, 19:35
  როგორ ითამაშა Secret Santa ქართველმა ბავშვმა - პაპუნას ორიგინალური გადაწყვეტა
  26-12-2018, 19:56
  ბონდო მძინარაშვილი: ფოტო კი არა, ფოტონოველაა...
  26-12-2018, 19:17
  აკა სინჯიკაშვილი: ჩემმა ფრანგმა სტუმარმა ინატრა - ნეტავ ასეთი განათება ჩვენთანაც იყოს ნიცაშიო...
  7-12-2018, 19:22
  ,,თვალის ჩაპაჭუნებაზე სამუშაო მაქვს აშკარად" -ალეკო ელისაშვილი
  3-12-2018, 19:43
  სალომე ზურაბიშვილი ახალგაზრდობაში შვილებთან ერთად - ოჯახური ფოტო
  3-12-2018, 19:39
  2018 წლის ზამთრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი აქსესუარი წვერის მანათობელი ნათურაა
  9-11-2018, 20:48
  დარია სუხიშვილი მამიდას დედას ეძახის - როგორ ცხოვრობს და სად სწავლობს ილიკო სუხიშვილის უმშვენიერესი ქალიშვილი

  ვიდეო კოლაჟი
  29-01-2019, 15:43
  სალომე ზურაბიშვილი - პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციით მანიპულირება უნდა დასრულდეს
  26-12-2018, 19:58
  "ემიგრანტებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველომდე, თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფრის არ მეშინია" - სააკაშვილი ახალ მოძრაობას იწყებს
  26-12-2018, 12:33
  შემაძრწუნებელი ვიდეო: ცუნამი ინდონეზიური პოპ ბენდის კონცერტზე სცენას ანგრევს და მუსიკოსებს კლავს
  26-12-2018, 12:03
  აქცია ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ – (ვიდეო)
  24-12-2018, 13:14
  როგორ ზრდიან ბავშვებს ჯიჰადისტებად (ვიდეო)
  20-12-2018, 19:44
  მიხეილ ცაგარელის რჩევა სპეციალურად ქართველი გოგონებისთის - როგორ გავთხოვდეთ 2019 წელს
  19-12-2018, 19:31
  დაკავებულია ქალი, რომელმაც ნაც.მოძრაობის აქციის დროს პოლიციის მანქანა დააზიანა

       
  News.Mcvane.Ge © 2013-2018 საავტორო უფლებები დაცულია