Mcvane.Ge თქვენი საწყისი გვერდი
მთავარი გვერდი ჩვენ შესახებ კონტაქტი რეკლამა
მთავარი გვერდი » ახალი ამბები » პოლიტიკა » არჩილ კბილაშვილი - "მი­ი­ღებთ პა­სუხს - მოკ­ლეს თუ არა ზურაბ ჟვანია"

არჩილ კბილაშვილი - "მი­ი­ღებთ პა­სუხს - მოკ­ლეს თუ არა ზურაბ ჟვანია"

თარიღი: 26-06-2013, 06:52,
სა­მარ­თა­ლი ზოგ­ჯერ ურ­მით კი და­დის, ზოგ­ჯერ მის გამ­რუ­დე­ბას კი ცდი­ლო­ბენ, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის აღ­სრულ­დე­ბა ხოლ­მე. სწო­რედ ასე მოხ­და სან­დრო გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მის შემ­თხვე­ვა­ში - სა­მარ­თალ­მა პუ­რი შვი­დი წლის შემ­დეგ ჭა­მა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ქარ­თვე­ლოს მთა­ვარ პრო­კუ­რორ არ­ჩილ კბი­ლაშ­ვილ­თან ინ­ტერ­ვიუ სწო­რედ ამ თე­მით და­ვიწყ­ეთ.

- ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, პრო­კუ­რა­ტუ­რამ ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვილს რი­გით მე­ოთხე ბრა­ლი წა­რუდ­გი­ნა, ამ­ჯე­რად გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით - სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ბო­რო­ტად გა­მო­ყე­ნე­ბა, რა­საც, რო­გორც მი­სი ად­ვო­კა­ტი ამ­ბობს, ექ­სპრე­მი­ე­რი ღი­მი­ლით შეხ­ვდა, ვი­ნა­ი­დან თავს დამ­ნა­შა­ვედ არ მი­იჩ­ნევ­ს ა­მას­თან, ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე­ზე კუდ­-ის კი­დევ ერ­თი ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლი და­ვით ქო­ქი­აშ­ვი­ლი და­ა­კა­ვეს. 
- გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე­ზე 8 თვე მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და ინ­ტენ­სი­უ­რი გა­მო­ძი­ე­ბა და პირ­ვე­ლი დღი­დან გა­ნი­საზღ­ვრა ეს საქ­მე ჩვე­ნი მო­მე­ტე­ბუ­ლი ყუ­რადღ­ე­ბის საგ­ნად. უზარ­მა­ზა­რი სა­მუ­შაო ჩა­ტარ­და და ახ­ლა გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რომ გა­მოკ­ვე­თი­ლი­ყო და და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი­ყო ბრა­ლი, რო­მე­ლიც გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მის არას­წორ გა­მო­ძი­ე­ბა­ში მი­უძღ­ვის ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვილს. ის მარ­ტო არ არის, ვი­საც ბრალ­დე­ბე­ბი წა­რედ­გი­ნე­ბა, მა­ლე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლი გახ­დე­ბა იმ ადა­მი­ან­თა ვი­ნა­ო­ბა, ვი­საც ბრა­ლი მი­უძღ­ვის გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მის არას­წორ გა­მო­ძი­ე­ბა­ში. 

- მათ შო­რის, ალ­ბათ, ცნო­ბი­ლი სუფ­რის წევ­რებ­საც მო­ი­აზ­რებთ, მათ­გან ვის წა­რედ­გი­ნე­ბა ბრა­ლი? 
- ამ შემ­თხვე­ვა­ში სუფ­რის წევ­რე­ბის ერ­თი ნა­წი­ლი მო­ი­აზ­რე­ბა, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, და­თა ახა­ლა­ი­ას აუ­ცი­ლებ­ლად წა­რედ­გი­ნე­ბა ბრა­ლი. ამავ­დრო­უ­ლად, ვგუ­ლის­ხმობ იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვინც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო სას­ჯე­ლის აღ­სრუ­ლე­ბის დროს დაშ­ვე­ბულ დარ­ღვე­ვებ­ში. საქ­მე­ში არის ახა­ლი დე­ტა­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ჯერ არ არის ცნო­ბი­ლი. უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში თი­თო­ე­უ­ლი იმ ადა­მი­ა­ნის ქმე­დე­ბა აღი­წე­რე­ბა, ვინც გარ­კვე­ულ დარ­ღვე­ვა­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. მი­მაჩ­ნი­ა, რომ ჩვენ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გარ­და­ტე­ხა შე­ვი­ტა­ნეთ ამ საქ­მე­ში, გან­ვსაზღ­ვრეთ პი­რი, ვი­სი ნე­ბი­თაც წა­რი­მარ­თა შემ­დგო­მი არას­წო­რი გა­მო­ძი­ე­ბა, ანუ მთა­ვა­რი პი­რი. ყვე­ლა და­ნარ­ჩე­ნი უმარ­თე­ბუ­ლო ნე­ბის აღ­მსრუ­ლებ­ლე­ბი არი­ან. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე ამ თვალ­საზ­რი­სით გახ­სნი­ლი­ა, გან­საზღ­ვრუ­ლია მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა, ვინც და­უშ­ვა მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის გამ­რუ­დე­ბა და სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც ამას და­ექ­ვემ­დე­ბარ­ნენ, ბუ­ნებ­რი­ვი­ა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­მომ­ზე­ურ­დე­ბი­ან. ასე რომ, გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი გახ­სნი­ლი­ა. თუმ­ცა ერ­თი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი მო­მენ­ტი ჯერ­ჯე­რო­ბით კვლავ სა­თა­ნა­დო შე­ფა­სე­ბის გა­რე­შე რჩე­ბა. ეს ეხე­ბა მთა­ვარს, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მო­მენტს. სა­სა­მარ­თლოს ოთხი პი­რი არ და­უს­ჯია მკვლე­ლო­ბის­თვის, 108-ე მუხ­ლით. ამ ეტაპ­ზე არც ჩვენ ვაცხ­ა­დებთ, რომ იქ მოხ­და მკვლე­ლო­ბა, რად­გან გვაქვს სხვა­დას­ხვა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა და მიმ­დი­ნა­რე­ობს მა­თი შე­ჯე­რე­ბა. გა­მო­ძი­ე­ბას აქ ჯერ კი­დევ აქვს სათ­ქმე­ლი. ჩვენ, ასე ვთქვათ, გა­მო­ძი­ე­ბუ­ლი გვაქვს საქ­მის მე­ო­რე ეპი­ზო­დი. გირ­გვლი­ა­ნის დას­ჯის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და­თა ახა­ლა­ი­ამ მი­ი­ღო და ამი­სათ­ვის მას ბრალს წარ­ვუდ­გენთ, მაგ­რამ მი­სი დას­ჯის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა შე­ი­ცავ­და თუ არა მკვლე­ლო­ბას, რამ გა­მო­იწ­ვია გარ­დაც­ვა­ლე­ბა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­ძი­ე­ბის დო­ნე­ზე, ჯერ კი­დევ შეს­წავ­ლის სა­გა­ნი­ა. კი­დევ ვი­მე­ო­რებ, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დგომ რა და რო­გორ მოხ­და, ეს უკ­ვე ცნო­ბი­ლი­ა. გარ­კვე­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით, ამ საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა დას­რუ­ლე­ბუ­ლია და გახ­სნი­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი. ერ­თი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ეტა­პი, რაც გარ­დაც­ვა­ლე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა, ჯერ კი­დევ გა­მო­ძი­ე­ბის სა­გა­ნია და წი­ნას­წარ ვერ გა­ვა­კე­თებ გან­ცხა­დე­ბას, ეს მკვლე­ლო­ბა­ა, თუ სხვა რამ.

- ოქ­რო­ყა­ნის სა­საფ­ლა­ო­ზე მყოფ­მა ოთხ­ე­ულ­მა თუ ითა­ნამ­შრომ­ლა გა­მო­ძი­ე­ბას­თან და მათ პი­რა­დად და­ა­დას­ტუ­რეს, რომ დუ­მი­ლის სა­ნაც­ვლოდ 100-100 ათა­სი დო­ლა­რი აი­ღეს? 
- იმ ადა­მი­ა­ნებ­მა, რომ­ლე­ბიც სან­დროს მო­ტა­ცე­ბა­სა და ცე­მა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ, მის­ცეს ჩვე­ნე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ემ­თხვე­ვა ერ­თმა­ნეთს, სინ­ქრო­ნუ­ლი­ა, თუმ­ცა, ალა­ნია არ იმ­ყო­ფე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ის თან­ხაც მათ და­ა­სა­ხე­ლეს.

- არ გვეტყ­ვით, ვინ იყო ის მთა­ვა­რი მოწ­მე, ვინც ითა­ნამ­შრომ­ლა გა­მო­ძი­ე­ბას­თან და საქ­მის გახ­სნა­ში მთა­ვა­რი რო­ლი შე­ას­რუ­ლა? მე­რა­ბიშ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტის ვერ­სი­ით, ის ნი­ნო ბურ­ჯა­ნა­ძე იყო.
- ერთ ადა­მი­ან­ზე ვერ ვიტყ­ვი, რომ ის იყო მთა­ვა­რი მოწ­მე. აქ ბევ­რი ადა­მი­ა­ნია - ვინც თვი­თონ მო­ნა­წი­ლე­ობ­და სან­დროს მო­ტა­ცე­ბა­სა და ცე­მა­ში. ჩვენ­თან თა­ნამ­შრომ­ლობ­და პო­ლი­ცი­ის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სი. პი­რი, რო­მე­ლიც შე­ეს­წრო სუფ­რის ინ­ცი­დენტს, სხვა ათე­უ­ლო­ბით ადა­მი­ა­ნი, ვი­სი ჩვე­ნე­ბე­ბიც გა­მო­ძი­ე­ბის­თვის დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნის სა­ფუძ­ვე­ლი გახ­და. ერ­თი ასე­თი მოწ­მე არ გვყავს, რომ ვთქვათ, იმ ერ­თმა გაგ­ვიყ­ვა­ნა სი­ნათ­ლე­ზე.

- ამას წი­ნათ ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­მა გა­ნაცხ­ა­და, შარ­დენ­-ბა­რის სუფ­რის წევ­რებს, კერ­ძოდ, თა­კო სა­ლა­ყა­ი­ას კუდ­-ის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი გირ­გვლი­ა­ნის წა­მე­ბას ას­მე­ნი­ნებ­დნე­ნო. მარ­თა­ლა არ­სე­ბობს ასე­თი ჩა­ნა­წე­რი? 
- საქ­მის მა­სა­ლებ­ში ასე­თი ჩა­ნა­წე­რი არ არ­სე­ბობს. 

- ხომ არ დად­გე­ბა ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის მე­უღ­ლის, თა­კო სა­ლა­ყა­ი­ას პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კითხ­ი, რო­მე­ლიც პრო­კუ­რა­ტუ­რის დას­კვნით, გა­მო­იკ­ვე­თა რო­გორც საქ­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფი­გუ­რან­ტი და ერთ-ერ­თი დამ­კვე­თი.
- ამ ეტაპ­ზე თა­კო სა­ლა­ყა­ი­ას პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კითხი არ დგას. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, სუფ­რის ეპი­ზოდ­ში, რაც სა­ფუძ­ვე­ლი გახ­და გირ­გვლი­ა­ნი­სა და მი­სი მე­გობ­რის მი­მართ შუ­რის­ძი­ე­ბი­სა, იმის სა­ფუძ­ვე­ლი, რომ თა­კო სა­ლა­ყაია მი­ე­ცე­მა სს პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში, ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არ­სე­ბობს, ფი­გუ­რან­ტო­ბა არ ნიშ­ნავს დამ­ნა­შა­ვე­ო­ბას. მი­სი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ქმე­დე­ბა არ არის გა­მოვ­ლე­ნი­ლი მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში. გუ­ლის­წყრო­მა და გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა სხვაა და პირ­თა მო­ტა­ცე­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა სხვა.

- და­თა ახა­ლაია თუ თა­ნამ­შრომ­ლობს გა­მო­ძი­ე­ბას­თან? თქვენ გა­ნაცხ­ა­დეთ, რომ თუ იგი ითა­ნამ­შრომ­ლებ­და გა­მო­ძი­ე­ბას­თან, ბრა­ლი მო­ეხ­სნე­ბო­და. გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე­ზე თუ წა­რედ­გი­ნე­ბა ბრა­ლი, რო­გორც ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბის ბრძა­ნე­ბის გამ­ცემს?
- და­თა ახა­ლა­ი­ას­თან გა­მო­ძი­ე­ბას არა­ნა­ი­რი შე­ხე­ბა არ ჰქო­ნი­ა. მე არ მით­ქვამს, რომ მას თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ბრა­ლი მო­ეხ­სნე­ბო­და. ვთქვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ზე, რომ თუ ადა­მი­ა­ნი თა­ნამ­შრომ­ლობს გა­მო­ძი­ე­ბას­თან, მას შე­იძ­ლე­ბა ბრა­ლი შე­უმ­სუ­ბუქ­დეს. რო­დე­საც "ფე­ის­ბუქ­ში" გა­მოქ­ვეყ­ნდა მი­სი წე­რი­ლი, გაჩ­ნდა კითხ­ვა, რა გა­კეთ­დე­ბო­და იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ის ითა­ნამ­შრომ­ლებ­და გა­მო­ძი­ე­ბას­თან და მა­შინ ვთქვი, რომ არ­სე­ბობს ახა­ლა­ი­ას­თვის ბრა­ლის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

- სა­მეგ­რე­ლო­ში აღ­მო­ჩე­ნილ უკა­ნო­ნოდ მო­პო­ვე­ბულ ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით თუ აპი­რებს პრო­კუ­რა­ტუ­რა მე­რა­ბიშ­ვი­ლის­თვის ბრა­ლის წა­ყე­ნე­ბას? 
- ჩვენ ერ­თმა­ნე­თის­გან უნ­და გავ­მიჯ­ნოთ პო­ლი­ტი­კუ­რი და სა­მარ­თლებ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. შე­საძ­ლო­ა, ვინ­მე პო­ლი­ტი­კოს­მა თქვას, რომ თუ ასე­თი რამ ხდე­ბო­და (ფი­რებ­ზე რაც იყო ასა­ხუ­ლი), მა­შინ ვინ­მეს შე­იძ­ლე­ბა და­ე­კის­როს პო­ლი­ტი­კუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. ეს პო­ლი­ტი­კუ­რი, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი შე­ფა­სე­ბის სა­გა­ნი­ა. პრო­კუ­რა­ტუ­რას არ აქვს პო­ლი­ტი­კუ­რი შე­ფა­სე­ბის უფ­ლე­ბა. თუ არ იქ­ნა კონ­კრე­ტუ­ლი კავ­ში­რი, ჯაჭ­ვი და­ნა­შა­ულ­სა და პირს შო­რის, რა თქმა უნ­და, მას პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა არ წა­რედ­გი­ნე­ბა. ამ ეტაპ­ზე ასე­თი კავ­ში­რი დად­გე­ნი­ლი არ არის და ამი­ტო­მაც ეს სა­კითხი დღის წეს­რიგ­ში არ დგას. უნ­და არ­სე­ბობ­დეს კონ­კრე­ტუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რომ ესა თუ ის და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ქმე­დე­ბა მოხ­და ამ პი­რის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით.

- პრე­ზი­დენ­ტმა აღ­მო­ჩე­ნილ ვი­დე­ო­არ­ქივს და­უ­კავ­ში­რა სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ორ­გა­ნო­ე­ბის ყო­ფი­ლი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბი - ლე­ვან ქარ­და­ვა და და­ვით ჩხა­ტა­რაშ­ვი­ლი.
- პრე­ზი­დენ­ტის გან­ცხა­დე­ბა­ზე ვე­რა­ნა­ირ კო­მენ­ტარს ვერ გა­ვა­კე­თებ, რად­გან ეს სა­მარ­თლებ­რივ შე­ფა­სე­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა. მე, რო­გორც პრო­კუ­რორს, არ მაქვს უფ­ლე­ბა, პო­ლი­ტი­კუ­რად შე­ვა­ფა­სო, ცო­ტა შეზღ­უ­დუ­ლი ვარ გა­მო­ხატ­ვა­ში და ამას კა­ნო­ნი მა­ვა­ლებს. თუ იქ­ნე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტი იმ ადა­მი­ან­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, რო­მე­ლიც პრე­ზი­დენ­ტმა და­ა­სა­ხე­ლა, ვიტყ­ვით ამის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ სხვა მხრივ, ვი­სა­უბ­რო მის როლ­ზე სის­ტე­მა­ში, მის გავ­ლე­ნა­ზე, ეს სცდე­ბა ჩე­მი სა­მარ­თლებ­რი­ვი შე­ფა­სე­ბის ფარ­გლებს. მე არც მა­თი მე­გობ­რო­ბის შე­სა­ხებ ვი­ცი და სა­ერ­თოდ არ ვიც­ნობ და­ვით ჩხა­ტა­რაშ­ვილს.

- პრე­ზი­დენ­ტის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კითხი თუ დად­გე­ბა დღის წეს­რიგ­ში? გა­სა­გე­ბი­ა, რომ მას იმუ­ნი­ტე­ტი იცავს და სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნის­გან და­ცუ­ლი­ა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მაც უნ­და აგოს პა­სუ­ხი. ერ­თ-ერთ მა­გა­ლი­თად ასა­ხე­ლე­ბენ აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის საქ­მეს და იმას, რომ სა­ა­კაშ­ვილ­მა არა­ერ­თხელ გა­ნაცხ­ა­და - მე გა­ვე­ცი სვა­ნეთ­ში სპე­ცო­პე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის ბრძა­ნე­ბა­ო.
- და­ა­ნონ­სე­ბა იმი­სა, რომ ამა თუ იმ პირს წა­ე­ყე­ნე­ბა ბრა­ლი, ჩე­მი მხრი­დან არ შე­იძ­ლე­ბა. ჩვენ ვამ­ბობთ, რომ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტე­ბი­სა და მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­მო­რიცხ­უ­ლი არა­ფე­რი­ა. მა­გა­ლი­თად, აგ­ვის­ტოს ომ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნი­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც სა­მარ­თლებ­რი­ვად იძი­ებს საქ­მეს და არა პო­ლი­ტი­კუ­რად და ინ­ტე­რე­სით და­ვე­ლო­დე­ბით, რა გა­მოვ­ლინ­დე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გად. მიმ­დი­ნა­რე­ობს აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბაც, ხო­ლო რაც შე­ე­ხე­ბა 4 პი­რის შეწყ­ა­ლე­ბას გირ­გვლი­ა­ნის საქ­მე­ში, ფორ­მა­ლუ­რად პრე­ზი­დენტს ყო­ველ­თვის აქვს ნე­ბის­მი­ე­რი დამ­ნა­შა­ვის შეწყ­ა­ლე­ბის უფ­ლე­ბა და ეს უფ­ლე­ბა არის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი. ამი­ტომ ერ­თმა­ნე­თის­გან უნ­და გავ­მიჯ­ნოთ პო­ლი­ტი­კუ­რი და სა­მარ­თლებ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, ვინ­მემ პრე­ზი­დენ­ტის შეწყ­ა­ლე­ბა­ში და­ი­ნა­ხოს დარ­ღვე­ვა, მაგ­რამ აქ რომ სა­მარ­თლებ­რი­ვად და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნე­ბი იყოს, ჯერ­ჯე­რო­ბით ამ სტა­დი­ა­ზე არ ვართ. ასე რომ, კითხ­ვა­ზე, რა მოხ­დე­ბა ხვალ ან ზეგ, პა­სუ­ხი არ მაქვს. იმ თე­მებ­ზე, რომ­ლებ­შიც ვლინ­დე­ბა პრე­ზი­დენ­ტის ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბა, კა­ნო­ნი წარ­მო­შობს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ და­ი­კითხ­ოს, მაგ­რამ და­ი­კითხ­ოს თუ არა, ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა უნ­და მი­ი­ღოს პრო­კუ­რორ­მა. ჯერ­ჯე­რო­ბით ასე­თი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა არ მიგ­ვი­ღი­ა. პრო­კუ­რორს, თა­ვის მხრივ, ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას ორი რამ კარ­ნა­ხობს - ერ­თი აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა და მე­ო­რე - მი­ზან­შე­წო­ნი­ლო­ბა. ჯერ­ჯე­რო­ბით ეს უფ­ლე­ბა არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა. არ არ­სე­ბობს ქვე­ყა­ნა­ზე თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რი და სა­ერ­თოდ, ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლის და­კითხ­ვაც აკ­რძა­ლუ­ლი იყოს. ეს არის გან­მარ­ტე­ბა, რო­მელ­საც ყო­ველ­თვის ვა­კე­თებ­დი და არა ის, რომ წი­ნას­წარ და­ვა­ა­ნონ­სოთ, რომ პრე­ზი­დენ­ტი აუ­ცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა და­კითხ­უ­ლი.

- შსს-მ უკა­ნო­ნოდ მო­პო­ვე­ბუ­ლი ფა­რუ­ლი ჩა­ნა­წე­რე­ბის არ­ქი­ვის გა­ნად­გუ­რე­ბა გა­და­დო. უპ­რი­ა­ნი ხომ არ იქ­ნე­ბა კა­ნო­ნის გამ­კაც­რე­ბა ფი­რე­ბის გა­მომ­ქვეყ­ნე­ბელ­თა მი­მართ, ვი­ნა­ი­დან არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ე.წ. გარ­და­მა­ვალ პე­რი­ოდ­ში მა­სა­ლე­ბი შსს-დან გა­ზი­დეს.
- შექ­მნი­ლია კო­მი­სია და მიმ­დი­ნა­რე­ობს მსჯე­ლო­ბა, რა ბე­დი ეწი­ოს ამ ფი­რებს. ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნი, კო­მი­სიის წევ­რე­ბი, ვგმობთ ამ ვი­დე­ო­ფი­რე­ბის არ­სე­ბო­ბას და მი­ვის­წრა­ფით იქით­კენ, რომ არ მოხ­დეს მა­თი გა­სა­ჯა­რო­ე­ბა, არ შე­ი­ლა­ხოს ადა­მი­ან­თა უფ­ლე­ბე­ბი. აქ არის ორი ვა­რი­ან­ტი - ერ­თი ის, რომ უპი­რო­ბოდ გა­ნად­გურ­დეს მა­სა­ლე­ბი, რაც შე­ე­ხე­ბა მე­ო­რეს - რად­გან ასე­თი უკა­ნო­ნო ვი­დე­ო­მა­სა­ლის გა­და­ღე­ბა და­ნა­შა­უ­ლი­ა, გა­მო­ვი­ძი­ოთ ეს და­ნა­შა­უ­ლი, და­ვად­გი­ნოთ ვინ გა­და­ი­ღო და მივ­ცეთ პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში. შემ­დეგ უკ­ვე ამ ვი­დე­ო­მა­სა­ლის გა­ნად­გუ­რე­ბის შე­სა­ხებ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოს სა­სა­მარ­თლომ. ანუ ეს ორი მო­საზ­რე­ბაა ამ­ჟა­მად გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი. სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ჯერ კი­დევ არ არის მი­ღე­ბუ­ლი. დო­მი­ნან­ტუ­რია აზ­რი, რომ გა­ნად­გურ­დეს პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დე­ო­ფი­რე­ბი, არ გა­ნად­გურ­დეს პო­ლი­ტი­კუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი კად­რე­ბი და გა­მო­ძი­ე­ბა მხო­ლოდ ამ ნა­წილ­ზე იყოს მი­მარ­თუ­ლი. ასე იქ­ნე­ბა თუ ისე, ეს ჯერ კი­დევ გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი­ა. სა­მარ­თლებ­რი­ვად რომ ვთქვათ, ნე­ბის­მი­ე­რი უკა­ნო­ნო ჩა­ნა­წე­რი გა­მო­ძი­ე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი უნ­და იყოს და პი­რა­დია თუ არა­პი­რა­დი, ერ­თნა­ი­რად უნ­და იყოს ნივ­თმტკი­ცე­ბა და გა­მო­ძი­ე­ბა ერ­თნა­ი­რად უნ­და წა­რი­მარ­თოს. ეს ფი­რე­ბი არ უნ­და გა­ნად­გურ­დეს, სა­ნამ არ დას­რულ­დე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბა და სა­სა­მარ­თლო არ მი­ი­ღებს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას. ვი­ნა­ი­დან ჩვენ ძა­ლი­ან შეგ­ვაშ­ფო­თა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი მა­სა­ლე­ბის გა­მომ­ზე­უ­რე­ბამ, ამან წარ­მოშ­ვა ინერ­ცია სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, რომ დრო­ზე მო­ვი­შო­როთ ისი­ნი. ამ აზ­რის გავ­ლე­ნის ქვეშ ყვე­ლა ვექ­ცე­ვით. პრო­კუ­რო­რიც და შს მი­ნის­ტრიც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან და გარ­კვე­ულ­წი­ლად სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რი მათ­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს. ამი­ტო­მაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს დის­კუ­სი­ა, სწრა­ფი გა­ნად­გუ­რე­ბა უფ­რო მე­ტი სი­კე­თის მომ­ტა­ნი­ა, თუ და­ყოვ­ნე­ბა, გა­მო­ძი­ე­ბა და შემ­დგო­მი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა სა­სა­მარ­თლოს მი­ერ. კა­ნო­ნის გამ­კაც­რე­ბას რაც შე­ე­ხე­ბა, ეს სა­კითხ­იც დგას, მაგ­რამ ეს ამ სა­კითხ­ის ახ­ლა გა­დაწყ­ვე­ტას არ ემ­სა­ხუ­რე­ბა. მე თუ მკითხ­ავთ, ეს პრობ­ლე­მა იმან კი არ წარ­მოშ­ვა, რომ კა­ნო­ნი იყო ნაკ­ლე­ბად მკაც­რი, არა­მედ ის სტრუქ­ტუ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ამ კად­რებს იღებ­დნენ, სა­ერ­თოდ კა­ნონს მიღ­მა იყ­ვნენ. გუ­შინ­დე­ლი დღის მო­წეს­რი­გე­ბა კა­ნო­ნის გამ­კაც­რე­ბით არ გა­დაწყ­დე­ბა, იმე­დი­ა, მი­ვალთ გო­ნივ­რულ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბამ­დე.

- ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბებს არა­ერ­თხელ გა­უვ­რცე­ლე­ბი­ათ ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რომ თბი­ლი­სის მე­რის გი­გი უგუ­ლა­ვას და­კა­ვე­ბა იგეგ­მე­ბა. ასე­ვე, ვრცელ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რომ მერ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ელი­ტუ­რი კო­რუფ­ცი­ის ახა­ლი ეპი­ზო­დე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა.
- არა­ვის და­ჭე­რას არ ვა­პი­რებთ. მიმ­დი­ნა­რე­ობს უგუ­ლა­ვას­თვის წარ­დგე­ნი­ლი ბრალ­დე­ბის სა­სა­მარ­თლო გან­ხილ­ვა. თუ სა­სა­მარ­თლო გა­დაწყ­ვეტს, რომ დამ­ნა­შა­ვე­ა, აღ­სრულ­დე­ბა მი­სი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და არა პრო­კუ­რა­ტუ­რის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. თუ გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­ვი­და, მას მო­ე­ლის პა­ტიმ­რო­ბა, რად­გან ის ბრალ­დე­ბა, რაც უგუ­ლა­ვას წა­რედ­გი­ნა, მო­ითხ­ოვს პა­ტიმ­რო­ბას. მას საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი მუხ­ლე­ბი აქვს წა­ყე­ნე­ბუ­ლი. პრო­კუ­რა­ტუ­რას მი­სი და­ჭე­რის სურ­ვი­ლი არას­დროს ჰქო­ნი­ა, ბრა­ლი ისე წარ­ვუდ­გი­ნეთ, არ დაგ­ვი­კა­ვე­ბია და არც ერ­თი წუ­თით მი­სი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა არ შეგ­ვიზღ­უ­დავს. გა­მოვ­ხა­ტეთ ჩვენი პო­ზი­ცი­ა, მიგ­ვაჩ­ნი­ა, რომ მან, სა­ვა­რა­უ­დოდ, და­ნა­შა­უ­ლი ჩა­ი­დი­ნა, მაგ­რამ ამ სა­კითხ­ის გა­დაწყ­ვე­ტა სა­სა­მარ­თლოს მი­ვან­დეთ. მო­მა­ვალ­ში რა იქ­ნე­ბა, ამის პროგ­ნო­ზი­რე­ბას ვერ და­ვიწყ­ებ. ჯერ­ჯე­რო­ბით ამ საქ­მე­ში ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ი­მე­დის" გას­ხვი­სე­ბის, ბი­უ­ჯე­ტი­დან თან­ხის გა­მო­ყო­ფის და და­სუფ­თა­ვე­ბის სამ­სა­ხურ­ში ფუ­ლის არას­წო­რად გან­კარ­გვის ეპი­ზო­დე­ბის გარ­და, ახა­ლი არა­ფე­რი­ა.

- დი­დი მით­ქმა-­მოთ­ქმა გა­მო­იწ­ვია თქვენ მი­ერ ლა­დო ბე­დუ­კა­ძის­თვის ბრა­ლის მოხ­სნამ. სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­ცი­რე­სო­ბის წევ­რე­ბი აცხ­ა­დე­ბენ, რომ ბე­დუ­კა­ძეს, რო­მე­ლიც თა­ვა­დაც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და პა­ტიმ­რე­ბის წა­მე­ბა­ში, რა­ღა­ცის სა­ნაც­ვლოდ აა­ცი­ლეს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა.
- ამ სა­კითხს აქვს ფორ­მა­ლუ­რი და ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი მხა­რე. ფორ­მა­ლუ­რად, მთა­ვარ პრო­კუ­რორს აქვს უფ­ლე­ბა, და­ნა­შა­უ­ლის ჩამ­დე­ნი გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლოს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის­გან, ანუ ამ მხრივ პრობ­ლე­მა არ დგას. რაც შე­ე­ხე­ბა ში­ნა­არ­სობ­რივ ას­პექტს, ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას წინ უს­წრებ­და რამ­დე­ნი­მე არ­გუ­მენ­ტი: 1. ამ ადა­მი­ა­ნის მი­ერ მო­ტა­ნი­ლი ვი­დე­ო­მა­სა­ლით შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და მხი­ლე­ბა არა კონ­კრე­ტუ­ლად იმ ეპი­ზო­დე­ბი­სა, არა­მედ მან უბიძ­გა მთლი­ა­ნად ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ფარ­თო გა­მო­ძი­ე­ბის დაწყ­ე­ბას პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში. გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში დავ­კითხ­ეთ 2.300 პა­ტი­მა­რი, რომ­ლე­ბიც ადას­ტუ­რე­ბენ მათ წა­მე­ბას 18-ვე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. მა­თი ჩვე­ნე­ბე­ბის და სხვა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში მი­ვე­ცით 39 მო­ხე­ლე. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ბე­დუ­კა­ძის ვი­დე­ო­მა­სა­ლამ და­სა­ბა­მი მის­ცა არა მარ­ტო ამ ფაქ­ტის გა­მო­ძი­ე­ბას, არა­მედ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას თვა­ლი აუ­ხი­ლა და სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა და­ე­ნა­ხათ, რომ ეს ხდე­ბო­და ამ სის­ტე­მა­ში. მი­სი მეშ­ვე­ო­ბით მხი­ლე­ბულ იქ­ნა სის­ტე­მუ­რი და­ნა­შა­უ­ლი, აღიკ­ვე­თა ის, რაც მო­მა­ვალ­ში ათა­სო­ბით პა­ტი­მარს უქად­და იმა­ვე ბედს, რაც ამ ვი­დე­ო­ში ვნა­ხეთ. ამას­თა­ნა­ვე, ამ კაც­მა ეს მა­სა­ლა თა­ვი­სი ნე­ბით წარ­მო­ად­გი­ნა, თვი­თონ მო­ი­ტა­ნა და გვაჩ­ვე­ნა ის და­ნა­შა­უ­ლიც, რო­მელ­შიც თვი­თონ მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. ეს ადა­მი­ა­ნი მო­ვა­ლე იყო შე­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა ის, რა­საც სის­ტე­მა მო­ითხ­ოვ­და. კა­რან­ტი­ნის ეპი­ზოდ­ში და­კითხ­უ­ლი პი­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ არ უნ­დო­დათ პა­ტიმ­რის ცე­მა, მაგ­რამ ასე­თი წე­სი იყო. პე­ნი­ტენ­ცი­უ­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი იმარ­თე­ბო­და ამ მე­თო­დე­ბით და ეს არ იყო ბე­დუ­კა­ძის შე­მოქ­მე­დე­ბა. ის იყო ერ­თ-ერ­თი მო­ნა­წი­ლე, რო­მელ­მაც სხვე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, გა­რეთ გა­მო­ი­ტა­ნა ეს ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რი­თაც საფ­რთხე­ში ჩა­იგ­დო სა­კუ­თა­რი თა­ვი და ოჯა­ხი. მან ხომ არ იცო­და, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა შე­იც­ვლე­ბო­და, მო­ვი­დო­დი პრო­კუ­რო­რად და გა­ვა­თა­ვი­სუფ­ლებ­დი. არ ჰქონ­და იმის იმე­დი, რომ ასე­თი სცე­ნა­რით გან­ვი­თარ­დე­ბო­და მოვ­ლე­ნე­ბი და ამი­ტო­მაც გა­ი­ხიზ­ნა. თვი­თონ რო­გორ უდ­გე­ბა ამ სა­კითხს, ეს მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი­ა. ზო­გი­ერ­თმა პრო­კუ­რორ­მა მითხ­რა, რომ არ მოს­წონ­დათ მი­სი ქცე­ვა პრო­ცეს­ზე, ქედ­მაღ­ლუ­რია და არ ჰგავს იმ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც ინა­ნი­ებს ჩა­დე­ნილ ქმე­დე­ბა­სო. ­კა­რან­ტი­ნის სცე­ნის მო­ნა­წი­ლე­ზე კი მო­მი­ტა­ნეს ამ­ბა­ვი, რომ ის თავს დამ­ნა­შა­ვედ ცნობს, ინა­ნი­ებს. გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას ჩემ­თვის ნაკ­ლე­ბად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ა, რო­გორ ინა­ნი­ებს ან არ ინა­ნი­ებს და­ნა­შა­ულს. მან შე­დე­გი მო­ი­ტა­ნა და და­დო, ხო­ლო ის, ვინც ინა­ნი­ებს, დღე­საც იმა­ვეს გა­აგ­რძე­ლებ­და, რომ არა­ფე­რი შეც­ვლი­ლი­ყო. ანუ მო­ნა­ნი­ე­ბა არ არის ერ­თა­დერ­თი და საკ­მა­რი­სი სა­ფუძ­ვე­ლი. მე მის მო­რა­ლურ მხა­რეს არ გან­ვსჯი, გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლია თუ არა მი­სი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ჩვენ შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა­ში ჩავ­წე­რეთ, რომ მან და­ნა­შა­უ­ლი ჩა­ი­დი­ნა, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ჩემ­თვის შე­დე­გია მთა­ვა­რი - მან მნიშ­ვნე­ლო­ვან­წი­ლად გა­და­არ­ჩი­ნა მსგავ­სი ხელ­ყო­ფი­სა­გან სხვა პა­ტიმ­რე­ბი. ა­ი, ეს არის ის ხედ­ვა, რაც მე ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას სა­ფუძ­ვლად და­ვუ­დე.

- გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვერ­სი­ით, ქვეყ­ნი­დან გაქ­ცე­უ­ლი ზუ­რაბ ადე­იშ­ვი­ლი ბუ­და­პეშ­ტში იმ­ყო­ფე­ბა და უნ­გრე­თის სა­სა­მარ­თლოს რე­ფორ­მა­ზე მუ­შა­ობს.
- ინ­ფორ­მა­ცია გვაქვს, მაგ­რამ ჯერ­ჯე­რო­ბით ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­სად­გე­ნია და და­ზუს­ტე­ბით ვე­რა­ფერს გეტყ­ვით. ინ­ტერ­პოლ­თან მიმ­დი­ნა­რე­ობს მუ­შა პრო­ცე­დუ­რა, რომ ადე­იშ­ვილ­ზე გა­მოცხ­ა­დე­ბუ­ლი იქ­ნეს ძებ­ნა.
- ერთ-ერთი ვერსიით, ჟვა­ნი­ას საქ­მე ჩიხ­ში შე­ვი­და და ის არც არას­დროს გა­იხ­სნე­ბა. ადას­ტუ­რებთ ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას?
- არა, გა­მო­ძი­ე­ბა ჩიხ­ში არ შე­სუ­ლა. პი­რი­ქით, გა­მო­ძი­ე­ბა წინ მი­დის და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­დე­ბა. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ ზუს­ტად დად­გინ­დეს, რა მოხ­და - ეს ადა­მი­ა­ნი მოკ­ლუ­ლი­ა, თუ უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვის მსხვერ­პლი. ამის გაცხ­ა­დე­ბა ამ­ჟა­მად მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად არ მი­მაჩ­ნი­ა, მაგ­რამ ყვე­ლა სა­კითხ­ი, მათ შო­რის ერ­თ-ერ­თი უმ­თავ­რე­სი, პა­სუხ­გა­ცე­მუ­ლი იქ­ნე­ბა. დღეს რა კითხ­ვაც აფიქ­რებს და აწ­ვა­ლებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას - ეს იყო მკვლე­ლო­ბა თუ უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა, ამ კითხ­ვა­ზე მა­ლე მკა­ფიოდ მი­ი­ღებთ პა­სუხს. 
- ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, ე.წ. მატ­რო­სო­ვის ცი­ხის თა­ნამ­შრო­მელ­თა თქმით, კვი­რა­ში 1-2-ჯერ ბა­ჩო ახა­ლა­ი­ას­თან მი­დი­ან მნახ­ვე­ლე­ბი, რო­მელ­თა ვი­ნა­ო­ბაც მკაც­რად გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლი­ა. თა­ნამ­შრომ­ლებს თურ­მე სა­ა­თო­ბით კე­ტა­ვენ ოთა­ხებ­ში, რა­თა ვი­ზი­ტო­რე­ბის და­ნახ­ვა ვერ შეძ­ლონ. თქვენ თუ ხართ საქ­მის კურ­სში, ვინ უნ­და სტუმ­რობ­დეს ახა­ლა­ი­ას.
- ბა­ჩო ახა­ლაია გა­მო­ძი­ე­ბას­თან არ თა­ნამ­შრომ­ლობს. თუ გა­მო­ძი­ე­ბას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ში იგუ­ლის­ხმებთ იმას, რომ პი­რი აძ­ლევს ინ­ფორ­მა­ცი­ას და­ნა­შა­უ­ლის ან დამ­ნა­შა­ვე­თა შე­სა­ხებ, მა­შინ ასე­თი რამ არ ხდე­ბა. ცი­ხის ცხოვ­რე­ბის წესს არე­გუ­ლი­რებს სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო და დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ჩვენს ფუნ­ქცი­ებ­ში არ შე­დის, მაგ­რამ რა­საც თქვენ ამ­ბობთ, ასე­თი რამ არ გა­მი­გი­ა, პირ­ვე­ლად მეს­მის.

წყარო    ნა­ნა ფიცხ­ე­ლა­უ­რი             
კომენტარები
მსგავსი სიახლეები:
 • ით­ვა­ლის­წი­ნებს თუ არა ქარ­თუ­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა ერ­თსქე­სი­ან ოჯახ­ში ...
 • ან­ტი­ტე­რო­რის­ტუ­ლი ზო­მე­ბი შესაძლოა, გამკაცრდეს
 • რა­ტომ დახოცა მშობ­ლე­ბი რუს­თა­ველ­მა ახალ­გაზ­რდამ
 • მის­ცემს თუ არა მე­რა­ბიშ­ვი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ ჩვე­ნე­ბას
 • გი­გი უგუ­ლა­ვას უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში და­ა­კა­ვე­ბენ?!

 • ინფორმაცია
  ჯგუფ Гости-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.


   

  ფოტო განწყობისათვის
  27-12-2018, 19:35
  როგორ ითამაშა Secret Santa ქართველმა ბავშვმა - პაპუნას ორიგინალური გადაწყვეტა
  26-12-2018, 19:56
  ბონდო მძინარაშვილი: ფოტო კი არა, ფოტონოველაა...
  26-12-2018, 19:17
  აკა სინჯიკაშვილი: ჩემმა ფრანგმა სტუმარმა ინატრა - ნეტავ ასეთი განათება ჩვენთანაც იყოს ნიცაშიო...
  7-12-2018, 19:22
  ,,თვალის ჩაპაჭუნებაზე სამუშაო მაქვს აშკარად" -ალეკო ელისაშვილი
  3-12-2018, 19:43
  სალომე ზურაბიშვილი ახალგაზრდობაში შვილებთან ერთად - ოჯახური ფოტო
  3-12-2018, 19:39
  2018 წლის ზამთრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი აქსესუარი წვერის მანათობელი ნათურაა
  9-11-2018, 20:48
  დარია სუხიშვილი მამიდას დედას ეძახის - როგორ ცხოვრობს და სად სწავლობს ილიკო სუხიშვილის უმშვენიერესი ქალიშვილი

  ვიდეო კოლაჟი
  29-01-2019, 15:43
  სალომე ზურაბიშვილი - პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციით მანიპულირება უნდა დასრულდეს
  26-12-2018, 19:58
  "ემიგრანტებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველომდე, თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფრის არ მეშინია" - სააკაშვილი ახალ მოძრაობას იწყებს
  26-12-2018, 12:33
  შემაძრწუნებელი ვიდეო: ცუნამი ინდონეზიური პოპ ბენდის კონცერტზე სცენას ანგრევს და მუსიკოსებს კლავს
  26-12-2018, 12:03
  აქცია ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ – (ვიდეო)
  24-12-2018, 13:14
  როგორ ზრდიან ბავშვებს ჯიჰადისტებად (ვიდეო)
  20-12-2018, 19:44
  მიხეილ ცაგარელის რჩევა სპეციალურად ქართველი გოგონებისთის - როგორ გავთხოვდეთ 2019 წელს
  19-12-2018, 19:31
  დაკავებულია ქალი, რომელმაც ნაც.მოძრაობის აქციის დროს პოლიციის მანქანა დააზიანა

       
  News.Mcvane.Ge © 2013-2018 საავტორო უფლებები დაცულია